سه‌شنبه, 1 خرداد 1397

دستورالعمل كاشت- داشت و برداشت كدوي علوفه اي

دستورالعمل كاشت- داشت و برداشت كدوي علوفه اي:

الف: كاشت

1. تاريخ كاشت: نيمه دوم فروردين ماه

2. نوع خاك: شني رسي

3. عمق كاشت: 3 سانتيمتر

4. مقدار بذر مصرفي: 15-10 كيلوگرم در هكتار

5. نوع بذر: كدوي علوفه اي مرغوب

6. شخم: يك شخم عميق و در صورت نياز يك شخم نيمه عميق عمود بر آن جهت خرد كردن كلوخه ها.

7. روش كاشت: به صورت جوي پشته اي – عرض پشته ها حداقل 2 متر و عرض جوي حدود نيم متر، فاصله بوته ها روي پشته ها 70-50 سانتيمتر

8. كوددهي: حدود 30-20 تن كود دامي + 350 كيلوگرم كود فسفاته + 400 كيلوگرم پتاسه قبل از شخم اول و يا بعد از شخم اول و مجدداً شخم دوم و حدود 350 كيلوگرم كود ازته به صورت سرك در چند نوبت به صورت تقسيط

تذكر: در بعضي از استانها مرسوم است كه به فاصله 70-50 سانتيمتر گودالهايي به عمق 40 سانتيمتر و عمق 30 سانتيمتر حفر و داخل آن كود دامي به ميزان حدود 3-2 كيلوگرم و كود فسفاته و پتاسه هر كدام به اندازه 50 گرم و سپس روي گودال را با خاك مي پوشانيم و جوي و پشته را مرتب مي كنيم و پس از آبياري بالاي داغ آب بفاصله 70-50 سانتيمتر روي گودالها را به عمق 3 سانتيمتر حفره هايي ايجاد و 2 عدد بذر جوانه زده قرار مي دهيم و روي آن را يا شن نرم مي پوشانيم و بعد از سبز شدن و 2-3 برگي بوته هاي بهتر را انتخاب و ديگري را حذف مي كنيم.

ب: داشت

1. روش آبياري: بصورت غلام گردشي بفاصله 10-8 روز موقعيكه بذر كاشته شد تا حدود يك ماه آبياري قطع تا ريشه و ته به اعماق نفوذ كند.

2. وجين كردن

3. تنك كردن: كه در بند 8 گفته شد.

4. مبارزه شيميايي: عليه شته و سفيدك سطحي

  

ج: برداشت

1. مهرماه و در طول زمستانه پس از خارج كردن بذر داخل آنها به مصرف دام مي رسد.

2. عملكرد: حدود 50-40 تن


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0